Tata Simonyan — Chem Karogh asel, Chem Karoghacel

1165